Vieme
ako na to

Poskytujeme komplexné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania, štrukturálnych fondov a rámcových programov a v oblasti poľnohospodárstva

O spoločnosti EMEM Consulting

Spoločnosť EMEM Consulting s.r.o. bola založená v roku 2013 za účelom komplexného poskytovania poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania, štrukturálnych fondov a rámcových programov a v oblasti poľnohospodárstva. Spoločnosť EMEM Consulting s.r.o. je navonok mladá spoločnosť, ktorá však disponuje dlhoročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania a grantového poradenstva a bohatými skúsenosťami v oblasti poľnohospodárstva.

logo-final

Sme členom Únie profesionálov verejného obstarávania, ktorá sa vo svojej činnosti zameriava na podporu konzultantov a konzultačných spoločností pôsobiacich v oblasti verejného obstarávania. V súčasnosti združuje viac ako 30 členov, ktorí ročne realizujú rádovo stovky verejných obstarávaní a za posledne 3 roky realizovali zakazky v súčte v hodnote viac ako 3 miliardy EUR.

Naše služby


Verejné 
obstarávanie

Spoločnosť EMEM Consulting s.r.o. poskytuje komplexné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Poradenské služby poskytujeme ako pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a pre osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, ktorých cieľom je nájsť vhodného zmluvného partnera v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, tak aj pre záujemcov a uchádzačov, ktorých cieľom je stať sa úspešným uchádzačom jednotlivých verejných obstarávaní.

Pre našich klientov zabezpečujeme úplnú realizáciu verejného obstarávania od jeho prípravy, cez vyhlásenie, vyhodnocovanie predložených ponúk, až po uzavretie zmluvy alebo rámcovej dohody s úspešným uchádzačom/uchádzačmi a archiváciu dokumentácie z verejného obstarávania. Pri realizácií verejných obstarávaní používame systém ERANET, ktorý proces verejného obstarávania zjednoduší a zvýšenie efektívnosť a transparentnosti verejného obstarávania. S našimi skúsenosťami sa radi podelíme aj pri realizácií zákaziek s využitím elektronického trhoviska – Elektronický kontraktačný systém (EKS). Neviete si poradiť v niektorej fáze verejného obstarávania? My vieme ako na to. Poradíme Vám a
 • zanalyzujeme metodiky a usmernenia Riadiacich orgánov a implementujeme ich do nastavenia verejného obstarávania,
 • zrealizujeme prípravné trhové konzultácie,
 • určíme predpokladanú hodnotu zákazy,
 • zrealizujeme prieskum trhu,
 • definujeme správny postup verejného obstarávania,
 • určíme podmienky účasti,
 • pripravíme súťažné podklady a ďalšiu dokumentáciu potrebné na vyhlásenie verejného obstarávania,
 • pripravíme oznámenia používané vo verejnom obstarávaní,
 • zastúpime Vás v rámci revíznych postupov (príprava odpovedí na žiadosti o nápravu, zastupovanie klienta v námietkovom konaní),
 • nastavíme elektronickú aukciu,
 • pripravíme opisný a objednávkový formulár v EKS,
 • zastúpime Vás v komunikácii s Riadiacimi orgánmi a Sprostredkovateľskými orgánmi v rámci štrukturálnych fondov,
 • zastúpime Vás v komunikácii s Úradom pre verejné obstarávanie,
 • skontrolujeme súlad Vášho zrealizovaného verejného obstarávania so zákonom o verejnom obstarávaní.
Našim klientom poskytujeme komplexné poradenské služby pri príprave a predložení ponuky, žiadosti o účasť alebo súťažného návrhu. Ak ste záujemcom alebo uchádzačom, máte záujem sa zúčastniť verejného obstarávania, alebo ste sa verejného obstarávania zúčastnili a neviete si poradiť v určitom štádiu verejného obstarávania? My vieme ako na to a ponúkame nasledovné služby:
 • monitorovanie a odporúčanie zúčastniť sa verejných obstarávaní, spadajúcich do portfólia klienta,
 • analýza vyhlásených verejných obstarávaní,
 • príprava podkladov pre zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov,
 • zabezpečenie registrácie do Registra partnerov verejného sektora oprávnenou osobou - advokátskou kanceláriou STANO a partneri,
 • poradenstvo pri príprave ponuky, žiadosti o účasť alebo súťažného návrhu alebo ich častí,
 • poradenstvo pri príprave žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti,
 • poradenstvo pri príprave žiadostí o nápravu,
 • zastupovanie klienta v konaní o námietkach.
Do portfólia našich služieb nepochybne patrí aj vzdelávanie v oblasti zákona o verejnom obstarávaní a ďalších súvisiacich právnych predpisov a v oblasti poskytovania nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ. Podľa požiadaviek klienta vieme pripraviť vzdelávanie pre získanie základných, ale aj rozsiahlejších znalostí problematiky vereného obstarávania, a to pre verejných obstarávateľov, uchádzačov a záujemcov a subjekty, ktoré žiadajú o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ.


Grantové poradenstvo

V oblasti projektového riadenia Vám ponúkame vysoko profesionálne poradenské služby zamerané na najrôznejšie požiadavky, či už pri jednotlivých fázach procesu žiadosti o finančný príspevok alebo pri komplexnom zabezpečení projektového manažmentu konkrétneho projektu. Prostredníctvom našich skúsených poradcov zanalyzujeme Vaše zámery a nájdeme najvhodnejší spôsob financovania. Zameriavame sa najmä na poradenské služby pri získavaní grantov zo Štrukturálnych fondov EÚ, z Plánu obnovy a odolnosti, z Kohézneho fondu, z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, z Nórskych fondov, zo Švajčiarskych fondov a z Environmentálneho fondu.


Poradenstvo v poľnohospodárstve

Naša spoločnosť sa taktiež zameriava poskytovaním poradenstva v oblasti poľnohospodárstva, a to najmä optimalizáciou produkcie v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Okrem poradenstva ponúkame našim klientom komplexnú dodávku elektrických oplôtkov pre hovädzí dobytok, ohrád pre ovce a kombináciu oplôtku a ohrady pre ošípané (mangalice). Viac informácií o našich službách nájdete na www.oplotky.sk.

Naši klienti

Ostaňme v kontakte

EMEM Consulting s.r.o.

Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, značka Sro, vložka 27811/P

IČO: 47 127 830
DIČ: 2023748881
IČ DPH: SK2023748881

Pobočka – Bratislava

BBC 1 Plus, Blok A

Plynárenská 4659/1

821 09 Bratislava

Kontakt

 Námestie sv. Mikuláša 8/8 064 01 Stará Ľubovňa
info@emem.sk

+421 910 386 555

Pobočka Stará Ľubovňa
Pobočka Bratislava